Polityka prywatności i cookies serwisu dofinansowania.hoteleplus.pl


Wstęp
Spółka Hotele i Gastronomia Plus Sp. z o.o. ceni sobie zaufanie Użytkowników, dlatego też
ich dane przechowuje z największą starannością i zachowaniem najwyższych standardów
bezpieczeństwa, chroniąc je przed ingerencją osób niepowołanych.Niniejsza Polityka
Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach
Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą
elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Spółkę Hotele i Gastronomia Plus Sp. z
o.o. Dodatkowo niniejsza polityka prywatności jest realizacją celu informacyjnego.


I. Definicje.
Administrator – Spółka Hotele i Gastronomia Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, Al.
Armii Krajowej 20, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy, KRS pod numerem:
0000490530, NIP: 5170364608, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje
i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,
zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik
korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane
ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za
pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis
internetowy, działający w domenie www.hoteleplus.pl
Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik
uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa
mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o
świadczenie usług drogą elektroniczną.


II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W
szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów
lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają
zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis
indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której
pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
1) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale
usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
2) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia
nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie
pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z
Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego
Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe,
poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a. Konfiguracji serwisu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
  oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio
  wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb’
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu
  Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
  Użytkownik;
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
  musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności
  weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych,
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
 • optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają
 • rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  c. Analiz i badań oraz audytu oglądalności, tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają

zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co

umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

d. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są
pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: www.youtube.com [administrator cookies:
Google Inc z siedzibą w USA]
b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi
analitycznych: Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem
narzędzia internetowej reklamy
d. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów
społecznościowych:I. plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]II.
Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland
z siedzibą w Irlandii]
IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies
do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim,
Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą
konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej
bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej Serwisu.

V. Ochrona danych osobowych

Administrator danych:
Administratorem danych jest Spółka Hotele i Gastronomia Plus Sp. z o.o. z siedzibą w
Rzeszowie, Al. Armii Krajowej 20, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy, KRS pod numerem:
0000490530, NIP: 5170364608

Przetwarzanie danych.
Jako przetwarzanie danych osobowych rozumie się operację lub zestaw operacji
wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,
porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, innego rodzaju
udostępnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie oraz niszczenie.

Cel przetwarzania danych
Dane są przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO przetwarzane w jasno określonych
celach oraz w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu. Dane, które mogą być dobrowolnie
przekazywane przez użytkownika, wówczas są przetwarzane wyłącznie w zakresie, w jakim
użytkownik wyrazi na to zgodę, oraz w następujących celach:

 • informowanie o treściach i usługach Spółki Hotele i Gastronomia Plus Sp. z o.o. w
  odpowiedzi na żądanie lub zapytanie osoby której dane dotyczą-zamawianie oraz
  realizacja usług świadczonych przez Spółkę Hotele i Gastronomia Plus Sp. z o.o.
 • realizacji umów, których strona jest osobą której dane dotyczą
 • realizacja wymogów wynikających z przepisów prawa
 • realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
  przez administratora danych lub przez stronę trzecią
  W związku z powyższym informujemy Państwa, jako Osoby, których dane dotyczą, że zgodnie
  z art. 13 i 14 RODO będziemy przetwarzać wyżej wspomniane dane w celach, o których mowa
  powyżej ręcznie w sposób tradycyjny oraz w sposób zautomatyzowany przy wykorzystaniu
  systemów informatycznych.

Odbiorcy danych
Dane mogą być przetwarzane przez pracowników i współpracowników Spółki Hotele i
Gastronomia Plus Sp. z o.o. jako „osoby odpowiedzialne za przetwarzanie”, które na
podstawie bezpośredniego upoważnienia ze strony Administratora lub Podmiotu
przetwarzającego mają prawo przetwarzać dane osobowe zgodnie zart. 4.10 i 4.29 RODO.
Dane mogą być również przetwarzane przez zaufane podmioty świadczące dla Spółki usługi
techniczne i organizacyjne w oparciu o zawarte umowy powierzenia lub inne instrumenty
prawne dopuszczone prawem UE. Administrator danych może ponadto udostępnić dane
innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub
kiedy będzie to niezbędne do realizacji wykazanych i prawnie uzasadnionych celów
administratora lub strony trzeciej.

Zgoda na przetwarzanie danych
W przypadkach gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku wynikającego z przepisów
prawa, nie jest związane z realizowaną dla Państwa umową lub usługą lub nie wynika z
prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Spółkę Hotele i Gastronomia Plus Sp.
z o.o. lub stronę trzecią, zwracamy się do Państwa z zapytaniem o zgodę na przetwarzanie
danych osobowych we wskazanym celu. W każdym przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę
na przetwarzanie danych do realizacji wskazanych celów, zgoda taka może zostać w
dowolnym momencie odwołana.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych
Zgodnie z postanowieniami art. 21 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych we
wskazanych celach. W takiej sytuacji dane osobowe nie będą już przetwarzane w wykazanym
w sprzeciwie celu. Sprzeciw nie jest możliwy, gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o
wymóg wynikający z przepisów prawa lub prawnie uzasadniony interes realizowany przez
Administratora lub stronę trzecią.

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich
Gromadzone i przetwarzane dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar
Gospodarczy do niezależnych dostawców usług informatycznych lub usług przechowywania
danych, z uwzględnieniem przechowywania w chmurze. Dane są przekazywane wyłącznie
zgodnie z przepisami o ochronie danych oraz pod warunkiem zapewnienia właściwego
zabezpieczenia danych oraz środków przekazu, na przykład na podstawie umowy o przekazie
danych w oparciu o klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w odniesieniu do
przekazywania danych osobowych przez administratorów danych w EOG administratorom
danych i podmiotom przetwarzającym w systemach prawnych nieposiadających
odpowiednich przepisów o ochronie danych lub w oparciu o porozumienia w sprawie ochrony
prywatności (Privacy Shield) dotyczącego przekazywania danych osobowych przez podmioty
w UE do podmiotów w Stanach Zjednoczonych lub równorzędnej umowy w innych systemach
prawnych, lub przekazywanie danych do kraju, w przypadku którego Komisja Europejska
ustaliła, że prawnie przewidziany poziom ochrony danych w tym kraju jest odpowiedni, lub w
przypadku gdy konieczne jest zawarcie lub wykonanie umowy z stroną trzecią i dla celów
takiej umowy przekazanie danych leży w interesie osoby, której dane dotyczą. W pozostałych
przypadkach dopuszczalne jest ponadto przekazanie danych gdy osoba, której dane dotyczą,
wyraziła na to zgodę.

Okres przetwarzania danych
Wszystkie dane osobowe są gromadzone w sposób zgodny z prawem, w wykazanych celach
przy zachowaniu zasad niezbędności. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasad
proporcjonalności w taki sposób, by umożliwić identyfikacją Osoby, której dane dotyczą, oraz
do czasu zrealizowania celów przetwarzania.

Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania
innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych
osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie Użytkownik może
również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz
żądać usunięcia swoich danych osobowych. W celu wykonania swoich praw
wskazanych w powyżej Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem
korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu, kontaktując się na
adres: rodo@hoteleplus.pl

Prawa Osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z art. 13.2.b i 13.2.d, art. 14.2.c i 14.2.e, art. 15, art. 18, art. 19 i art. 21 RODO Osoba,
której dane dotyczą ma prawo żądać od Spółki dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania; ma prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO, ma prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do sprostowania,
usunięcie danych lub ograniczenie przetwarzania na wniosek Osoby, której dane dotyczą. 11.
Wtyczki mediów społecznościowych
Niniejsza strona internetowa może zawierać wtyczki do niektórych platform mediów
społecznościowych. Wtyczki mediów społecznościowych to specjalne narzędzia
umożliwiające wbudowanie funkcji platform mediów społecznościowych bezpośrednio na
stronie. Tego typu wtyczki oznaczone są odpowiednim logo każdej platformy mediów
społecznościowych. W momencie odwiedzenia naszej strony i skorzystania z wtyczki
informacje są przekazywane przez przeglądarkę bezpośrednio na platformę mediów
społecznościowych, która je zapamiętuje i przetwarza. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat celów, rodzaju i metod gromadzenia, przetwarzania i
przechowywania danych osobowych przez media społecznościowe oraz informacji na temat
sposobu korzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy zapoznać się z polityką
prywatności odpowiedniej platformy mediów społecznościowych.

Linki do niezależnych stron
Na niniejszej stronie internetowej mogą znajdować się dedykowane łącza poprzez które
można połączyć się bezpośrednio z innymi niezależnymi stronami. Administrator niniejszej
strony nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki niezależne strony zarządzają danymi
osobowymi oraz danymi uwierzytelniającymi przekazywanymi przez strony trzecie.


VI. Kontakt
W przypadku pytań użytkowników dotyczących stosowanej przez Spółkę Hotele i
Gastronomia Plus Sp. z o.o. Polityki Prywatności, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na
adres: biuro@hoteleplus.pl